Stadsutveckling

SETUNE utvecklar kommersiella stråk och kvarter integrerade i stadsmiljöer genom att aktivt äga, utveckla och koordinera en attraktiv kvartershandel.

Den här utvecklingen drivs genom att förvärva ett flertal kommersiella lokaler i ett och samma område, för att sedan utveckla dessa utifrån en samlad vision. Genom tredimensionell fastighetsbildning kan vi äga lokaler i gatuplan utan att behöva förvärva hela fastigheterna. Det ger oss möjlighet att skapa goda förutsättningar för kommersiella hyresgäster att verka som en del av ett större sammanhang. Med en plan för hur hela kvarteret ska utvecklas förbättras även gatu- och torgmiljöer. Avsikten är att ge de lokala stadsdelarna en spännande blandning av upplevelser, verksamheter, kultur, butiker, restauranger och service.

Genom ett samlat grepp skapas bästa förutsättningar för framtida ägande och förvaltning av verksamhetslokaler, vilket säkerställer långsiktigt lönsamma fastigheter.

Uppsala Ulleråker

Ulleråker är ett stadsutvecklingområde i södra Uppsala. SETUNE är kommersiell ankarbyggherre för en samlad kvartersutveckling centralt i området.

Genom vårt arbete med tredimensionell fastighetsbildning bildas väl sammansatta fastigheter för verksamheter i gatuplan samtidigt som överliggande våningar omfattar fastigheter för bostadsändamål med varierade volymer och uttryck.

Vi bidrar till en god stadsmässig struktur genom levande stråk och kvarter och skapar en hållbar stadsmiljö inom Ulleråker, ett levande utomhuscentrum där livet mellan husen, torgen och gatorna utvecklas. Genom rätt verksamhetsmix och ett träffsäkert konceptuellt innehåll skapas naturliga mötesplatser för alla som bor i eller nära området. Här kan många behov mötas nära hemmet och på vägen till och från arbetet, och också för andra besökare.

Vårt team

Vi har via våra medarbetare och partners gedigen kunskap och erfarenhet från utveckling av stadsutvecklingsområden samt förvaltning av verksamhetslokaler i centrummiljöer, stadskärnor och stadsdelar.

Kontakta oss för mer information.

  • MER INFORMATION

    Kontakta oss för ytterligare information.